Algemene voorwaarden toneelles Simone van Alphen

INSCHRIJVEN

 • Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige lesgeld.
 • De inschrijving is persoonsgebonden, er kan dus niet onderling geruild worden.
 • De deelnemers aan de lessen zijn allen minderjarig, derhalve zijn de ouders/verzorgers betalingsplichtig en accepteren de algemene voorwaarden bij inschrijving.
 • De volgorde van aanmelding is leidend voor de plaatsing. Is de les vol, dan komt het kind op een wachtlijst, waar deze 6 weken zal blijven staan.
 • Is er 6 weken na aanmelding nog altijd geen plek in de lessen, dan ontvangt u hierover per email een bericht.

ANNULERING

 • U kunt uw inschrijving annuleren door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uw annulering is pas geldig wanneer u hiervan per email een bevestiging heeft ontvangen.
 • Mondelinge of telefonische afmeldingen gelden niet als annulering.
 • Na inschrijving geldt de eerste lesdag ná de proefles als startdatum. Op deze datum levert u het inschrijfformulier in bij de docent. Annuleringen kunnen tot 6 dagen ná de startdatum worden doorgegeven, zonder financiële consequenties. 
 • Bij annuleringen vanaf 1 week na startdatum blijft u verplicht het volledige lesgeld te betalen.
 • Restitutie van lesgeld behoort niet tot de mogelijkheden. Verhindering van deelnemers geeft géén recht op restitutie van het lesgeld.
 • Enkel bij langdurige ziekte van de docent, zonder vervanging, kan schriftelijk restitutie worden aangevraagd.

BETALING

 • Na ontvangst van de factuur dient u binnen 14 dagen het lesgeld over te maken op rekeningnummer NL38RABO0332810542 ten name van Toneelles Utrecht Oost.
 • Toneellessen aan kinderen onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW.
 • Het lesgeld kan in overleg in 2 gelijke delen betaald worden. Hiervoor dient contact te worden opgenomen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Bij betaling in 2 delen geldt een termijntoeslag van 3 euro per termijn.
 • De facturen voor beide termijnen ontvangt u in één keer, u dient er zelf voor te zorgen dat deze vóór de uiterlijke betaaldata betaald worden.
 • Na het verstrijken van het betaaltermijn is de betalingsplichtige van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de betalingsplichtige per verstrijkende maand de wettelijke rente verschuldigd.
 • Bij liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de betalingsplichtige, zijn de vorderingen van Toneelles Utrecht Oost direct opeisbaar.
 • Als een betaling volgt, dan wordt deze volgens de wettelijke bepalingen eerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en kosten.
 • Wanneer de betalingsplichtige de overeenkomst niet nakomt, zijn alle te maken  incassokosten voor de rekening van de betalingsplichtige.

ALGEMEEN

 • Als een deelnemer niet aanwezig kan zijn, dient dit ofwel via mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ofwel telefonisch aan de docent te worden doorgegeven.
 • Deelnemers dienen algemene normen en waarden in acht te nemen. Wanneer een deelnemer zich hier volgens de mening van de docent niet naar gedraagt, kan de toegang tot de les geweigerd worden. 
 • Deelnemers kunnen aansprakelijk worden gesteld bij het schade toebrengen aan de gehuurde ruimte.
 • De docent, noch de verhuurder is aansprakelijk voor schade aan en/of verdwijnen van goederen en eigendommen van deelnemers. Neem dus geen waardevolle spullen mee naar de toneellessen.
 • Toneelles Utrecht Oost stelt met zorg alle communicatie-uitingen samen. Toch kan het voorkomen dat hier fouten, vergissingen of onbedoeld verkeerd verwoorde informatie voorkomt. Aan de inhoud van deze communicatie-uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Op het inschrijfformulier kunt u aangeven wel of niet akkoord te gaan met het maken van foto's/video opnames en/of de publicatie daarvan.
 • Alle lesdagen staan vermeld op de website www.simonevanalphen.nl. Bij eventuele wijzigingen wordt dit ten minste 1 week voor de desbetreffende les gecommuniceerd.
 • Data van opvoeringen worden uiterlijk 1 maand van tevoren gecommuniceerd.
 • Brengen kan vanaf 10 minuten voor aanvang van de les. Ophalen kan vanaf einde lestijd. Wijzigingen dienen telefonisch of via email te worden afgesproken met de docent.
 • Neem bij onduidelijkheden, klachten, zorgen of vragen contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..